Stanislav Racko (SHMÚ)

          

         Obdobia letných a tropických dní a tropické noci na Slovensku v rokoch 1951-1975

 

“Periode of summer and tropical days and tropical nights in Slovakia in the period 1951-1975”. The work deals with the temporal follow/up of summer and tropical days on the territory of Slovakia. The time of consecutive summer or tropical days is called a period of summer or tropical days. We consider even one summer or tropical day for the period. The paper brings statistic characteristics of summer and tropical days as well as a survey of the occurrence of tropical nights, which haven’t been till now a subject of elaboration.

 

 

1. ÚVOD

 

Počty charakteristických dní patria v klimatológii k doplňujúcim charakteristikám teplotných pomerov určitých miest alebo území, pričom sa okrem ich súčtov používajú aj dátumy nástupu a ukončenia. V tejto práci sme sledovali časovú nadväznosť letných (tmax ≥ 25ºC) a tropických (tmax ≥ 30ºC) dní podobne ako doteraz pri spracovávaní periód sucha a zrážok. Predmetom štúdie boli obdobia (periódy) letných a tropických dní, ktoré sa vyskytli na 25 staniciach Slovenska (tab.l) v rokoch 1951-1975.

 

Obdobím letných, resp. tropických dní budeme rozumieť obdobie po sebe idúcich letných, resp.tropických dní, pričom za obdobie budeme považovať aj jediný letný alebo tropický deň. Každé obdobie sme priradili jednému mesiacu. Obdobie, ktoré sa vyskytlo na rozhraní dvoch mesiacov, bolo priradené tomu mesiacu, v ktorom malo dlhšie trvanie. V prípade, že z jedného obdobia pripadol na obidva mesiace rovnaký počet dní, priradili sme ho k nasledujúcemu mesiacu.

 V poslednej časti sa zaoberáme aj výskytom tropických nocí (tmin ≥ 20ºC), pričom uvádzame len ich počty, lebo spracovávať obdobia tropických nocí nemá význam vzľadom na ich ojedinelý výskyt.

 

 

2. OBDOBIA LETNÝCH DNÍ

 

Najväčší počet období letných dní pripadá na mesiace júl a august, v auguste má maximum približne polovica staníc. Vôbec najväčší priemerný mesačný počet týchto období pripadá na august v Hurbanove (4,2) a najväčší priemerný ročný počet (tab.2) v Hurbanove a Trebišove (17.8). Absolútne najväčší počet období letných dní za rok (tab.3) bol 25 ( Nový Tekov v r. 1966, Trebišov a Somotor v  r.  1961).

 

Najdlhšie obdobia, ktoré sa vyskytli na jednotlivých staniciach Slovenska, trvali od 6  dní v Švermove do 34 dní v Somotore (10.VI. – 13.VII. 1953). V ročnom priemere (tab.2) najdlhšie obdobia letných dní bývajú v Lučenci (4,7 dňa) a v mesačnom priemere tiež v Lučenci (6,4 dňa v júli). Na juhozápadnom Slovensku má najdlhšie tieto obdobia Hurbanovo (4,3 dňa) a na východnom Slovensku stanica Somotor (4,3 dňa).

Výskyt najdlhších období letných dní sme podrobnejšie spracovali pre stanice Bratislava a Poprad. V Bratislave je priemerný dátum výskytu najdlhšieho obdobia letných dní 14.VII – 28.VII. a v Poprade 23.VII. – 27.VII.. Absolútne najdlhšie obdobie letných dní v Bratislave trvalo 23 dní (16.VII. – 7.VIII. 1969), v Poprade iba 11 dní (26.VII. – 5.VIII. 1971).

Ako sme už spomínali v úvode, v klimatológii sa doteraz študovali periódy sucha a zrážok. K hodnoteniam sa používala aj metóda Gumbelovej štatistiky, ktorá je popísaná napr. v práci F.Šamaja a Š. Valoviča /5/. Použili sme ju na stanovenie pravdepodobnosti výskytu najdlhších období letných dní pre Bratislavu a Poprad. Z tab.4 vidíme, že napr. 22-dňové obdobie letných dní sa v Bratislave vyskytne asi raz za 10 rokov, kým v Poprade približne raz za 150 rokov.

 

 

2. OBDOBIA TROPICKÝCH DNÍ

 

Najväčší počet období tropických dní na Slovensku pripadá opät´ na júl, na mnohých staniciach súčasne na júl aj august a na troch staniciach na august. Najväčší priemerný počet týchto období v roku (tab.2) je v Trebišove (8,2), potom v Hurbanove (7,6), v mesiaci má najväčší priemerný počet Trebišov (v júli 3,1) a Bratislava (v júli 2,7). Absolútne najväčší počet období tropických dní za rok (tab.3) bol pozorovaný v Trebišove v r. 1952 (14) a v Somotore  v r. 1958 (13).

tab.2 vidíme, že obdobia tropických dní mávajú u nás len krátké trvanie, v priemere trvajú 1 až 3 dni. Najdlhšie v roku sú v Lučenci (2,7 dňa), potom v Hurbanove a Novom Tekove (2,6). V mesiaci najdlhšie trvajú v Lučenci (2,9 v júli), v Hurbanove a Novom Tekove (2,9 v júli aj v auguste). Absolútne najdlhšie obdobia tropických dní (tab.3) boli zaznamenané v Lučenci, Somotore a Hurbanove (12 dní).

 

Podla Gumbelovej štatistickej metódy možno napríklad 13-dňové obdobie tropických dní v Hurbanove očakávat´ raz za 20 rokov a v Somotore raz za 50 rokov (tab.5).

 

Priemerné ročné počty období letných tropických dní na Slovensku vyjadrené izolíniami s ohľadom na orografické pomery znázorňuje obr.l.

 

 

4. TROPICKÉ NOCI

 

Tropické noci sú na Slovensku javom zriedkavým, preto neboli u nás predmetom klimatologického spracovania. V tejto práci predkladáme aspoň prehľad o ich celkovom výskyte. Z uvedených 25 staníc sa v období 1951 – 1975 tropické noci vyskytli na 13 staniciach (tab.6).

 

Výskyt tropických  nocí podporuje niekoľko faktorov. Predovšetkým vysoké teploty vzduchu cez deň, viazané takmer výhradne na tropickú vzduchovú hmotu, velmi teplú aj vo vyšších hladinách ( v hladine 850 hPa s teplotou vyššou ako 15ºC). Ďalej sú to zosilnená cirkulácia vzduchu v prízemnej a hraničnej vrstve atmosféry z južného kvadrantu, zvýšená vlhkosť vzduchu a znížené efektívne vyžarovanie zemského povrchu v dôsledku zväčšenej oblačnosti, predovšetkým nízkej, počas noci. Naopak, pri jasnej oblohe a bezvetrí, v pevninskom polárnom vzduchu, aj keď maximálne teploty v lete vystupujú nad 30ºC, môže nočné ochladenie prízemných vrstiev vzduchu dosiahnuť 15 – 20 ºC.

Najviac tropických nocí za celé 25-ročné obdobie zaznamenali v Kuchyni a v Somotore. V Trenčíne bola tropická noc už v máji (15.V.1958), v Kuchyni sa vyskytla ešte v septembri (7.IX.1951 a 3.IX.1956). Absolútne najteplejšia noc bola 8.VII.1957 v Kuchyni s minimálnou teplotou 24,8ºC. Okolo tohto dátumu sa vyskytlo viac tropických nocí aj na iných staniciach Slovenska. Tropické noci sa vyskytujú najmä v nížinách, no môžeme ich zaznamenať aj v polohách nad 600 m n.m., ako dokazujú príklady z Ústia nad Priehradou (20,0ºC) a zo Štósu (20,1ºC).

Obdobiami tropických nocí sme sa už zo spomínaných dôvodov nezaoberali. Vyskytli sa však aj viacdňové obdobia tropických nocí, z ktorých najdlhšie bolo v horúcej prvej júlovej dekáde r. 1957, kedy zaznamenali v Nitre až 5 tropických nocí za sebou (5. – 9. VII.)

Pre ostatné stanice, ktoré v spracovávanom období nemali tropickú noc, sme zistili teplotné minimum najteplejšej noci. V nížinách dosahovalo väčšinou 19-24ºC, na ostatnom území 7-20ºC. V Poprade bola najvyššia minimálna teplota 16,8ºC.

 

 

5. ZÁVER

 

Zistené priemerné a najväščie početnosti a dĺžky období letných a tropických dní sú ďalšou doplňujúcou charakteristikou teplotných pomerov. Priemerné dĺžky období letných a tropických dní poukazujú na odlišnú zotrvačnosť teplého počasia na rôznych miestach Slovenska.

 

Poznanie výskytu období letných a tropických dní, variability ich početnosti a dĺžok má význam pre samotnú meteorológiu (v posudkovej a informačnej službe), pre niektoré odvetvia národného hospodárstva (poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo) a tiež z rekreačného hľadiska.

 

 

Literatura

/1/ Klimatické a fenologické pomery Západoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1968.

/2/ Klimatické a fenologické pomery Stredoslovenského kraja. Bratislava, HMÚ 1972.

/3/ Klimatické a fenologické pomery Východoslovenského kraja. Praha, HMÚ 1972.

/4/ Petrovič, Š. – Šoltis, J.: Počet charakteristických dní na Slovensku určený extrémnými teplomermi za obdobie 1931 až 1980. Meteorol.Zpr., 39, 1986, č. 2, s. 36-41.

/5/ Šamaj, F. – Valovič, Š.: Periodicita najdlhších období trvalej snehovej pokrývky na Slovensku. Meteorol. Zpr., 32, 1979, č. 4, s. 97-102.