Ukázka testu
 
1. Základní termíny pro klimatologické měření na meteorologických stanicích v ČR jsou:

a) 00, 06, 12 a 18 UTC (světového „greenwichského“ času)
b) 07, 14 a 21 hod. místního času
c) 06, 13 a 19 hod. místního času
d) 07, 14 a 21 hod. středoevropského času (SEČ)

2. Základní síly působící na vzduchovou částici při horizontálním proudění jsou:

a) síla barického gradientu a vztlaková síla
b) síla barického gradientu, Coriolisova síla a síla tření
c) síla barického gradientu, Coriolisova síla a síla zemské tíže
d) Coriolisova síla, odstředivá síla a síla tření

3. Termodynamický diagram je:

a) diagram, znázorňující vztahy mezi meteorologickými veličinami při termodynamických změnách za stálého tlaku vzduchu
b) diagram, který znázorňuje adiabatické změny vzduchové částice při jejím výstupu podél frontální plochy
c) diagram používaný pro vyjádření termodynamického stavu vzduchu
d) grafická pomůcka, když selhává výpočetní technika a meteorolog si musí nakreslit termodynamické pole sám

4. Potenciální teplota je:

a) teplota, kterou dosáhne vzduchová částice, když vystoupí podél suché adiabaty do hladiny volné konvekce
b) teplota suchého vzduchu, který by měl stejnou hustotu a stejný tlak jako vzduch s daným obsahem vodní páry
c) teplota, kterou dosáhne vzduch, když se zbaví všechny vodní páry
d) teplota, kterou dosáhne vzduchová částice, když se adiabaticky převede do hladiny 1000 hPa

5. Napětí vodní páry je:

a) dílčí tlak vodní páry obsažené ve vzduchu
b) napětí mezi molekulami vodní páry
c) nervové napětí biologické entity, při kterém se odpařuje voda
d) tlak vodní páry v uzavřeném prostoru

6. Kondenzační jádra jsou:

a) prachové částice, které zapříčiňují kondenzaci vodní páry
b) aerosolové částice v atmosféře, které mají vhodné fyzikální vlastnosti k tomu, aby se staly centry kondenzace vodní páry a napomáhaly přechodu vody z fáze plynné do fáze kapalné
c) jádra lískových oříšků, na kterých se v ranních hodinách kondenzuje vodní pára
d) aerosolové částice v atmosféře, které mají vhodné fyzikální vlastnosti k tomu, aby na nich nemohla kondenzovat vodní pára

7. V oblaku při teplotě -4 st.C. jsou částice:

a) většinou ve fázi tuhé
b) většinou ve fázi tuhé v závislosti na výšce oblaku
c) většinou ve fázi kapalné
d) přibližně stejné množství ve fázi kapalné a tuhé


8. Maximální koncentrace ozónu je ve stratosféře ve výšce kolem:

a) 5 m
b) 10 km
c) 25 km
d) 45 km